ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GT/POIR/2017

na budowę hali produkcyjnej (montażowej) wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia

w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, stalowych zestawów transportowych Ultra Light”

Załączniki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe- Hala [pdf]
Załącznik 1 Formularz oferty [doc]
- Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [doc]
Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [doc]
Załącznik 4 Oświadczenie o zapoznaniu się z placem budowy i dokumentacją [doc]
Załącznik 5 Specyfikacja techniczna [pdf]
Załącznik 6 Wzór umowy [pdf]
Rysunki i rzuty


Firma GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt RPOP.02.04.00-16-0054/15-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Gniotpol Trailers poprzez realizację działań promocyjnych i eksportowych”.

Celem projektu jest wprowadzenie nowych produktów na rynek zagraniczny, poszerzenie współpracy gospodarczej i promocja Firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego oraz jego pozycji. 

Wartość projektu: 533 230,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 337 267,98 zł
 


Firma GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt RPOP.02.04.00-16-0051/15-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Gniotpol Trailers poprzez realizację działań eksportowych i promocyjnych, w tym udział w targach”. 

Celem projektu jest wprowadzenie nowych produktów na rynek zagraniczny, poszerzenie współpracy gospodarczej i promocja Firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego oraz jego pozycji.

Wartość projektu: 499 700,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 321 656,89 zł
 

 


GNIOTPOL TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Prace B+R w firmie Gniotpol dotyczące innowacyjnej serii ultralekkich nadwozi i przyczep samochodowych".

 Głównym celem i efektem prac B+R jest stworzenie innowacyjnej serii produktów GNIOTPOL gamy USS (Ultralight Swap Systems)- ultralekkie, wymienne nadwozia samochodowe i przyczepy oferujące zupełnie nowe możliwości transportu oraz magazynowania towarów. Realizacja celów projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy zarówno na rynku regionalnym, jak i krajowym oraz wypracowanie innowacji produktowej w skali świata.

Wartość projektu: 10 644 945,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 180 025,00 zł